PobierzFlash

Administracyjne dane podstawowe

Informacje rejestracyjne:

 • 1995-05-30
  Powstanie DROKAN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy umowy spisanej w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Olafa Peretiatkowicza, położonej przy ulicy Libelta 1A pod pozycją Repertorium A 3492/1995.
 • 1995-06-13
  Wpis DROKAN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Rejestru Handlowego w dziale B, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 9662 o sygnaturze akt H.1439/95.
 • 2001-09-28
  Wpis DROKAN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000047456 o sygnaturze akt PO.XXI NS-REJ.KRS/5439/01/334.
 • 2007-08-01
  Powstanie DROKAN spółki akcyjnej i wpisanie do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000285379 o sygnaturze akt PO.XXI NS-REJ.KRS/014493/07/808 w związku z przekształceniem DROKAN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w DROKAN spółkę akcyjną.
 • 2007-08-14
  Wykreślenie DROKAN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000047456 o sygnaturze akt PO.XXI NS-REJ.KRS/016798/07/258.

Dane podstawowe:

 • siedziba:
  miasto Poznań
 • adres właściwy dla siedziby (korespondencji i doręczeń):
  DROKAN S.A.  
  Poznań, ulica Głuszyna 135,
  61-329 Poznań
 • czas trwania:
  nieoznaczony
 • obszar działania:
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • główny przedmiot działalności:
  roboty budowlane klasyfikowane w sekcji F, dziale 42, grupie 42.1, klasie 42.11, podklasie 42.11.Z, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD) (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 roku Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.). Pełny zakres przedmiotu działalności, o którym mowa w art. 5 statutu wykazuje się w dziale 3, rubryce 1 Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla numeru 0000285379
 • właściwy sąd rejestrowy:
  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego / nota prawna
 • urząd patentowy:
  DROKAN S.A. na mocy Decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wydanej w trybie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 119, poz. 1117 ze zm.) posiada prawo ochronne na:

  1. Znak towarowy słowno graficzny “DROKAN” (Decyzja DT/Z.397967, świadectwo nr 255366)
  2. Znak towarowy słowny “drokan” (Decyzja DT/Z.397968, świadectwo nr 255367)
  3. Znak towarowy graficzny (Decyzja DT/Z.397969, świadectwo nr 255368)

Aktualne numery:

Aktualne zaświadczenia:

 

<------ START ------->

------------------------------------------ właściwy sąd rejestrowy -----------------------------------------------------

NOTA PRAWNA


Od dnia 01 stycznia 2008 roku Sądem Rejonowym – Sądem Gospodarczym właściwym według siedziby i obszaru dla DROKAN spółki akcyjnej jest Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego mieszczący się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu w myśl §5 ust. 15 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 roku w sprawie utworzenia sądów gospodarczych (Dz. U. z dnia 12 października 2001 roku Nr 116, poz. 1247 ze zm.) w związku z §8 ust. 2 pkt 26 lit. k) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 roku w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z dnia 31 października 2002 roku Nr 180, poz. 1508 ze zm.).

------------------------------------------- Regon 630338406----------------------------------------------------

NOTA PRAWNA


DROKAN spółka akcyjna w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego posiada statystyczny numer identyfikacyjny REGON 630338406 według urzędowego zaświadczenia z dnia 27 września 2011 roku wydanego w trybie art. 43 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. z dnia 31 lipca 1995 roku Nr 88, poz. 439 z późn. zm.) i aktualnego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego.
DROKAN spółka akcyjna zaklasyfikowana jest w trybie §8 pkt 7 lit. b) oraz §9 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 roku w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1999 roku Nr 69, poz. 763 ze zm.) do grupy:
- 16 – spółki kapitałowe, spółki akcyjne, oraz
- 226 – własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej.

-------------------------------------------- NIP 782-10-12-982---------------------------------------------------

NOTA PRAWNA1. DROKAN S.A. ewidencjonowana jest w trybie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) pod Numerem Identyfikacji Podatkowej 782-10-12-982, nadanym w dniu 20 czerwca 1995 roku decyzją administracyjną w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego i jest „podatnikiem vat czynnym” w myśl art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 roku Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz według zamieszczonego urzędowego zaświadczenia.

2. W przypadku zmiany danych NIP: 782-10-12-982 lub statusu „podatnika vat czynnego” DROKAN S.A. dokonuje ich aktualizacji.

----------------------------------------- KRS 0000285379 ------------------------------------------------------

NOTA PRAWNA1. Zamieszczony odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wildę w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla DROKAN S.A. (KRS 0000285379) uznaje się za zgodny ze stanem faktycznym i prawnym również po dniu, na który odpis aktualny uzyskano.

2. W przypadku wystąpienia zdarzenia deklaratoryjnego uzasadniającego dokonanie wpisu (zamieszczenia nowych, zmiany lub wykreślenia danych dotychczasowych) w Rejestrze Przedsiębiorców dla DROKAN S.A. (KRS 0000285379), które to zdarzenie ma istotne znaczenie informacyjne w obrocie gospodarczym, DROKAN S.A. może zamieścić dodatkową notę opisującą rodzaj zdarzenia oraz datę, od której dane zawarte w Rejestrze Przedsiębiorców stają się nieaktualne na skutek zaistnienia tego zdarzenia.

3. Nota, o której mowa w pkt. 2 może zostać zamieszczona celem udzielenia informacji pomiędzy dniem wystąpienia zdarzenia, a dniem, w którym dokonano wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców dla DROKAN S.A. (KRS 0000285379) na skutek złożonego wniosku.

<------ KONIEC------->