PobierzFlash

Wpisy w KRS

Wpisy w Rejestrze Przedsiębiorców dla DROKAN spółki akcyjnej (KRS 0000285379) w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego

Wpis 1

data:     01.08.2007 sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/14493/7/808
dotyczy:  wpisu spółki akcyjnej (spółki przekształconej) do rejestru
ogłoszenie: MSiG 17.08.2007 nr 159/2007 (2756) poz. 122716

Wpis 2

data:     19.09.2007 sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/16943/7/850
dotyczy:  wpisu numeru Regon, NIP, prokurenta samoistnego
ogłoszenie: MSiG 05.10.2007 nr 194/2007 (2791) poz. 161529

Wpis 3

data:     27.06.2008 sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/11909/8/620
dotyczy:  złożenia dokumentów za rok obrotowy 2007 (01.08.2007 – 31.12.2007)
ogłoszenie: MSiG 15.07.2008 nr 137/2008 (2986) poz. 102034
Monitor Polski „B” z 07.11.2008 nr 1681, poz. 9567

Wpis 4

data:     09.07.2009 sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/14342/9/707
dotyczy:  zmiany statutu, złożenia dokumentów za rok obrotowy 2008 (01.01.2008 – 31.12.2008)
ogłoszenie: MSiG 28.07.2009 nr 145/2009 (3248) poz. 112458
Monitor Polski „B” z 05.10.2009 nr 1851, poz. 10323

Wpis 5

data:     25.05.2010 sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/10555/10/123
dotyczy:  złożenia dokumentów za rok obrotowy 2009 (01.01.2009 – 31.12.2009)
ogłoszenie: MSiG 10.06.2010 nr 111/2010 (3469) poz. 76845
Monitor Polski „B” z 05.08.2010 nr 1332, poz. 7342

Wpis 6

data:     22.06.2011 sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/13560/11/655
dotyczy:  złożenia dokumentów za rok obrotowy 2010 (01.01.2010 – 31.12.2010)
ogłoszenie: MSiG 27.07.2011 nr 144/2011 (3757) poz. 118465
Monitor Polski „B” z 11.10.2011 nr 1880, poz. 10313

Wpis 7

data:     20.09.2011 sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/20806/11/232
dotyczy:  zmiana statutu, emisja akcji, podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 2 mln zł.
ogłoszenie: MSiG 14.10.2011 nr 200/2011 (3813) poz. 212634

Wpis 8

data:     29.06.2012 sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/16057/12/852
dotyczy:  złożenia dokumentów za rok obrotowy 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011)
ogłoszenie: MSiG 24.07.2012 nr 142/2012 (4007) poz. 121746
Monitor Polski „B” z 07.09.2012 nr 1977, poz. 10951

Wpis 9

data:     02.09.2013 sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/16909/13/961
dotyczy:  złożenia dokumentów za rok obrotowy 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012) 
ogłoszenie: MSiG 09.09.2013 nr 174/2013 (4291) poz. 211296
Monitor Polski "B” - z dniem 01.01.2013 roku zniesiono obowiązek ogłoszenia na mocy art. 4 pkt. 6) lit. c) ustawy z dnia 16.09.2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 28.10.2011 Nr 232, poz. 1378) poprzez uchylenie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 11.03.2013 poz. 330). Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B" zniesiono z dniem 01.01.2013 roku na mocy art. 23 ustawy z dnia 16.09.2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 28.10.2011 Nr 232, poz. 1378).

Wpis 10

data:     11.08.2014 sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/018958/14/310
dotyczy:  złożenia dokumentów za rok obrotowy 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013)
ogłoszenie: MSiG 19.08.2014 nr 159/2014 (4538) poz. 195315

Wpis 11

data:     08.07.2015 sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/17867/15/61
dotyczy:  złożenia dokumentów za rok obrotowy 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) oraz ograniczenia wykazywanej ilości przedmiotów działalności (PKD) do 10 (dziesięciu) pozycji w myśl art. 40 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. z dnia 18 lipca 2013 roku, poz. 1203 ze zm.) i zamieszczenia adresów internetowych
ogłoszenie: MSiG 15.07.2015 nr 135/2015 (4766) poz. 169366

Wpis 12

data:     08.08.2016 sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/21451/16/514
dotyczy:  złożenia dokumentów za rok obrotowy 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015)
ogłoszenie: MSiG 17.08.2016 nr 158/2016 (5043) poz. 242354

Wpis 13

data:     08.08.2016 sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/21455/16/118
dotyczy:  wykreślenia Członka Rady Nadzorczej (Maria Jolanta Nowak)
ogłoszenie: MSiG 17.08.2016 nr 158/2016 (5043) poz. 242355

Wpis 14

data:     10.08.2016 sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/17519/16/958
dotyczy:  wykreślenia Prezesa Zarządu (Zbigniew Stanisław Endler)
ogłoszenie: MSiG 19.08.2016 nr 160/2016 (5045) poz. 245952

Wpis 15

data:     24.07.2017 sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/19161/17/96
dotyczy:  złożenia dokumentów za rok obrotowy 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016)
ogłoszenie: MSiG 10.08.2017 nr 154/2017 (5291) poz. 236430

Wpis 16

data:     18.09.2017 sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/28556/17/120
dotyczy:  wykreślenia Członka Rady Nadzorczej (dr hab. Michał Kałdoński oraz dr Maria Kiedrowska)
ogłoszenie: MSiG 29.09.2017 nr 189/2017 (5326) poz. 338489

Wpis od 17 do 20

data:     29.06.2018 sygn. akt: RDF/232587/18/5, RDF/232585/18/406, RDF/232586/18/807, RDF/232585/18/208 
dotyczy:  złożenia dokumentów za rok obrotowy 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017) o których wzmianki dokonano w polu 11 dla poszczególnych pozycji od 1 do 4 działu 3, rubryki 2 (cztery odrębne wpisy)
ogłoszenie: MSiG 13.09.2018 nr 178/2018 (5566) poz. od 398511 do 398514
 
 
 
 
 
 
<------ PROSZĘ WPROWADZAĆ POWYŻEJ TEGO MIEJSCA ------->

<------ START ------->

NOTA PRAWNA

1. Zamieszczony odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wildę w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla DROKAN S.A. (KRS 0000285379) uznaje się za zgodny ze stanem faktycznym i prawnym również po dniu, na który odpis aktualny uzyskano.

2. W przypadku wystąpienia zdarzenia deklaratoryjnego uzasadniającego dokonanie wpisu (zamieszczenia nowych, zmiany lub wykreślenia danych dotychczasowych) w Rejestrze Przedsiębiorców dla DROKAN S.A. (KRS 0000285379), które to zdarzenie ma istotne znaczenie informacyjne w obrocie gospodarczym, DROKAN S.A. może zamieścić dodatkową notę opisującą rodzaj zdarzenia oraz datę, od której dane zawarte w Rejestrze Przedsiębiorców stają się nieaktualne na skutek zaistnienia tego zdarzenia.

3. Nota, o której mowa w pkt. 2 może zostać zamieszczona celem udzielenia informacji pomiędzy dniem wystąpienia zdarzenia, a dniem, w którym dokonano wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców dla DROKAN S.A. (KRS 0000285379) na skutek złożonego wniosku.

<------ KONIEC------->

KRS
Nota prawna