PobierzFlash

Roboty drogowe

Roboty drogowe – są to prace budowlane związane z wykonaniem:

 • obiektu budowlanego – drogi, autostrady, lotniska,
 • zagospodarowania terenu w zakresie budynku tj. drogi, place, parkingi,
 • obiektu tymczasowego – drogi technologicznej.

Do robót drogowych zaliczam:

 • Roboty przygotowawcze (np. roboty rozbiórkowe, wycinka drzew i krzewów)
 • roboty ziemne (np. wykopy, nasypy, ulepszenia i wzmocnienia gruntu przez stabilizację spoiwami, wymiany gruntów)
 • wykonywanie wzmocnień podłoża (stabilizacje gruntu cementem, wapnem, spoiwami drogowymi)
 • wykonywanie podbudów nawierzchni (podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, kruszywa stabilizowanego mechanicznie, tłucznia kamiennego, chudego betonu, betonu cementowego, betonu asfaltowego) 
 • wykonywanie nawierzchni (nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,betonu asfaltowego lub SMA, betonu cementowego, kruszywa łamanego)
 • oznakowanie poziome i pionowe,
 • odwodnienie dróg (np. rowy, ścieki prefabrykowane, przepusty, zbiorniki odparowujące)
 • roboty pomocnicze (formowanie terenów zieleni, elementy małej architektury).

DROKAN S.A. specjalizuje się w kompleksowym wykonywaniu robót drogowychdla poniższych obiektów: 

 • hale przemysłowe i centra handlowe,
 • hale magazynowe i centra logistyczne,
 • układy drogowe wewnętrzne przy budynkach użyteczności publicznej.

DROKAN S.A. specjalizuje się w wykonywaniu robót drogowych w zakresie robót ziemnych, wzmocnień gruntów przez stabilizację spoiwami hydraulicznymi, podbudów drogowych, nawierzchni z kostki betonowej, odwodnienia dla poniższych obiektów: 

 • drogi, autostrady 
 • linie kolejowe,
 • lotniska.

Przy realizacji robót drogowych DROKAN S.A. zapewnia nadzór laboratoryjny, geotechniczny i geodezyjny wyspecjalizowanych i uprawnionych do tego jednostek w celu prawidłowości wykonania robót zarówno w trakcie ich wykonywania, jak i po ich zakończeniu. 

Do wykonania robót stosujemy wyłącznie materiały produkowane przez stałych sprawdzonych dostawców i posiadające określone prawem budowlanym certyfikaty, deklaracje i atesty.

Roboty prowadzi doświadczony zespół kierowniczy posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie.

Przy wykonywaniu robót zwracamy szczególną uwagę na sprawne i terminowe wykonanie robót, dobór odpowiedniego typu i rodzaju sprzętu do wymaganej technologii wykonania robót, przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy.

Roboty realizujemy w oparciu o założenia przyjęte w dokumentacji budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz normach budowlanych. 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w uzasadnionych wypadkach sugerujemy inwestorom zastosowanie rozwiązań alternatywnych np. dostosowanie rodzaju podbudowy do występujących w pobliżu realizacji lokalni dostępnych materiałów, które nie pogorszą jakości wykonanych robót, a przyczyniają się do oszczędności finansowych realizowanej inwestycji.

Dla planowanej inwestycji, pod warunkiem jej realizacji, DROKAN S.A. może współuczestniczyć w tworzeniu dokumentacji na etapie koncepcji lub projektowania obiektu, celem zoptymalizowania robót ziemnych i doboru optymalnej konstrukcji nawierzchni w zależności od warunków gruntowo-wodnych i założonych obciążeń ruchem samochodowym. Powyższa optymalizacja prowadzi do ograniczenia kosztów realizacji inwestycji.

DROKAN S.A. wykonuje rocznie ponad sto tysięcy metrów kwadratowych nawierzchni, oraz ponad milion metrów kwadratowych wzmocnień podłoża i podbudów.