PobierzFlash

Roboty ziemne

Roboty ziemne to roboty budowlane obejmujące odspajanie, przemieszczanie, układanie, zagęszczenie gruntu, ewentualnie ulepszenie właściwości gruntu dodatkowymi materiałami (mineralnymi, chemicznymi i spoiwami).

DROKAN S.A. specjalizuje się w wykonywaniu robót ziemnych w zakresie:

  • robót przygotowawczych polegających na usunięciu warstwy humusu lub gruntu niebudowlanego wraz z wywozem, utylizacją lub złożeniem we wskazanym miejscu,
  • makroniwelacji terenu polegającej na kształtowaniu wysokościowym terenu na dużych powierzchniach tj. wykonywaniu wykopów, przemieszczaniu mas gruntu, formowaniu i zagęszczaniu nasypów, profilowaniu terenu do projektowanej rzędnej wysokościowej,
  • robót ziemnych liniowych polegających na formowaniu budowli ziemnych, jako podłoża pod podbudowę konstrukcji drogowej lub kolejowej,
  • wykopów fundamentowych wykonywanych w celu realizacji posadowienia obiektu budowlanego np.: budynku, obiektu inżynierskiego, budowli ziemnej oraz zasypów fundamentowych, czyli nasypów wypełniających przestrzeń pomiędzy gruntem rodzimym i obiektem budowlanym.

Przy wykonywaniu powyższych robót ziemnych specjalizujemy się w wykorzystaniu technologii wzmocnienia gruntu przez stabilizację chemiczną spoiwami hydraulicznymi takimi jak cement, wapno, spoiwa drogowe, która znacząco poprawia właściwości gruntu tj. wytrzymałość, ściśliwość, mrozoodporność itp.

DROKAN S.A. wykonuje roboty ziemne w zakresie realizacji obiektów budowlanych takich jak:

  • hale przemysłowe i centra handlowe,
  • hale magazynowe i centra logistyczne,
  • drogi, autostrady i linie kolejowe,
  • lotniska,
  • wały przeciwpowodziowe i składowiska odpadów.

Przy realizacji robót ziemnych DROKAN S.A. zapewnia nadzór geotechniczny i geodezyjny wyspecjalizowanych i uprawnionych do tego jednostek w celu prawidłowości wykonania robót zarówno w trakcie ich wykonywania, jak i po ich zakończeniu. 

Roboty prowadzi doświadczony nadzór kierowniczy posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robót zwracamy szczególną uwagę na sprawne wykonanie robót, dobór odpowiedniego typu i rodzaju sprzętu do występujących warunków gruntowo-wodnych, przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy.

Roboty realizujemy w oparciu o założenia przyjęte w dokumentacji budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz normach budowlanych. 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w uzasadnionych wypadkach sugerujemy inwestorom zastosowanie rozwiązań alternatywnych np. wzmocnień gruntu, które nie pogarszają jakości wykonanych robót, a przyczyniają się do oszczędności finansowych realizowanej inwestycji.  

DROKAN S.A. wykonuje rocznie około kilkanaście obiektów w zakresie robót ziemnych w ilościach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy metrów sześciennych.